Modelowy Dom Kultury (wg NCK)

!DEALNY DOM KULTURY » Modelowy Dom Kultury (wg NCK)

Według Narodowego Centrum Kultury Modelowy dom kultury powinien:

Element 1 Strategia • Posiadać umiejętność budowy strategii rozwoju.

Element 2 Diagnoza • Posiadać umiejętność funkcjonowania w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Element 3 Uczestniczenie • Być aktywnym uczestnikiem życia społecznego w danej gminie.

Element 4 Edukacja • Stwarzać możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej.

Element 5 Otwartość • Być otwartym na wszystkie grupy społeczne.

Element 6 Postawy • Kształcić postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Element 7 Artyści • Angażować artystów w życie kulturalne społeczności lokalnych.

Element 8 Integracja • Integrować społeczności lokalne za pomocą działań kulturalnych.

Element 9 Włączanie • Przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i jego skutkom.

Element 10 Rozwój • Przyczyniać się do rozwoju gminy.

Element 11 Dialog • Być moderatorem dialogu w społeczności lokalnej.

Element 12 Tolerancja • Budować postawy otwartości i tolerancji.

 

źródło: Raport końcowy badania ewaluacyjnego programu Dom Kultury+: Dom Kultury+ 2010-2011 oraz Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013, 2014, 2015, 2016. (Warszawa, 27 listopada 2017 r.) strona 51 [ pdf ]
 

Facebook